SBB – Gouda Privacyprotocol

SBB Gouda – Privacyprotocol

 

INLEIDING NIEUWE PRIVACYWETGEVING

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook als kleine kunststichting krijgen wij te maken met verplichtingen. De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens).

SBB Gouda, Winterdijk 4A, 2801 SJ Gouda,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van onze medewerkers, cursisten en vrijwilligers van onze opleidingen: de Nederlandse Keramiekopleiding en van Lasopleiding Gouda.
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit protocol  willen wij helder en transparant informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyprotocol;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door de SBB Gouda verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het voeren van de cursisten administratie;
 • Het voeren van de financiële administratie;
 • Het voeren van de personele administratie;
 • Het versturen van mails, digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie : info@sbbgouda.nl
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derden voor:

 • Het verzorgen en onderhouden van onze internet omgeving;
 • Het verzorgen van diploma’s
 • Het versturen van email nieuwsbrieven via Mailchimp.

In andere gevallen kunnen wij uitsluitend persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming voor geeft.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoons-gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens SBB Gouda van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn over het belang van de bescherming van persoonsgegevens geïnformeerd;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken (dagelijks) back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

BEWAARTERMIJN
SBB Gouda bewaart de persoonsgegevens zo lang als wenselijk is.

DATA-OPSLAG
SBB Gouda bewaart de persoonsgegevens op de server van de systeem-beheerder.

WEBSITE
Op onze website kunnen personen door middel van een aanmeldformulier  persoonsgegevens achterlaten. In het kader van de AVG is onze website voorzien van een SSL Certificaat. Ook hanteren wij de verplichte cookiemelding.  

AANMELDEN BIJ SBB Gouda voor toezending van nieuwsmails
U kunt zich als geinteresseerde aanmelden bij SBB Gouda voor toezending van de nieuwsmails van een van onze opleidingen via info@lasopleidinggouda.nl  en via info@keramiekopleiding.nl
U kunt zich bij deze adressen ook altijd afmelden voor deze toezending, of om helemaal uit onze administratie te worden uitgeschreven.

KLACHTEN
SBB Gouda hanteert een eigen klachten regelement, zie hiervoor onze website: www.sbbgouda.nl Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover  contact op te nemen met de directeur via: info@sbbgouda.nl 
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.